Thề luôn là ông nào mà thấy cảnh này không tuột quần lại chịch thì chỉ có là thầy chùa thôi . Cách ly tại nhà cũng có nhiều cái hay chứ bộ