Tận hưởng sau làm việc mệt mỏi thế này ai mà không muốn. Có người yêu biết chiều thế này còn gì bằng phải không anh em, quá tuyệt vời rồi.